test

Nyheder

 24/11:

Referat fra smakkelauget generalforsamling:

Generalforsamling i Lillebælt Smakkelaug
Referat:

Dato: 21/11 2019
Sted: Lillebælt Værftet i Middelfart
Dagsorden:      Ifølge vedtægter af 3/10 2019

 1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Oldermandens beretning
  4. Fremlæggelse af årsregnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  På valg er:
  Søren Johansen (Modtager genvalg)
                               Knud Mortensen (Modtager genvalg)
                               Peter Uldal (Modtager genvalg)
                               Jørgen Illum (Modtager ikke genvalg)
  7. Valg af 1. revisor og 1. Suppleant
  8. Fastsættelse af kontingent
  9. Eventuelt

Oldermand Søren Johansen bød de fremmødte velkommen til den 26. generalforsamling i Lillebælt Smakkelaug.

 1. Valg af dirigent
  Som dirigent blev Asger Frederiksen valgt.

  Han konstaterede at indkaldelse til generalforsamling var sket via annoncering i foreningens klubblad Blokken nr. 102 udgivet tilbage i september 2019. Generalforsamlingen var derfor lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.
 2. Valg af referent
  Knud Mortensen blev valgt som referent
 3. Oldermandens beretning

Jeg vil gerne starte med at vi afholder 1 minuts stilhed for at mindes Rolf Eliasen som gik bort i det forgangne år.

På første bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således: Jens L, Jens G, Peter Uldal menige medlemmer, Jørgen Iillum, Kasser, Knud Mortensen sekretær, Asbjørn Trædholt Viseoldermand og Søren Johansen oldermand

Som lovet på sidste års generalforsamling har Bestyrelsen arbejdet med aktiviteter for at sprede det gode budskab om Smakkelauget og værftet, for at erhverve nye medlemmer og jeg mener at vi er på vej. Vi har igen i år haft fremgang af nye medlemmer hvoraf flere er aktive enten tirsdagsaften eller på torsdagsholde.  Vi har fået vores info-skab på jollehuset, vi er kommet på facebook, og så har vi deltaget i Havnens dag på gammelhavn og ikke mindst været tilstede i jollehuset på Værftets åbenhus dage, og det har været hyggeligt at fortælle tyskere, hollændere, englændere, nordmænd, en svensker og selvfølgelig en masse danskere om vores Laug og Værft og de var meget imponeret af jollehusene, værftet og vores joller. I fbm havnens dag blev der opsat infostandere ud for vores fartøjer og de er blevet flittigt i løbet af året. Som nævnt er vi kommet på facebook og det er interessant. De opslag vi har haft blev set og delt mange gange, specielt opslaget om motorgruppen tog kegler. Det blev delt over 5000 gange og det syntes jeg er imponerende. Restaureringsarbejdet af ramslagsjollen STØREN er nu ved at være slut, dog mangler ramslaget, men det må komme senere. Vi lader den stå på land vinter over og forventer søsætning primo marts. Herefter skal den renoveret Hundested motor ilægges. Det vil være flot hvis vi kunne holde en officiel søsætning på havnens dag d. 6. juni. samtidigt med at flagmasten indvies. Desværre har vi haft udfordringer med at få vores tilgodehavende i skibsbevaringsfonden. Vi havde søgt og fået bevilliget 100.000 kr. men tinglysningen af pantebrevet blev afvist på grund af nogle teknikaliteter med vores vedtægter. Det betød en ekstraordinær generalforsamling hvor der blev vedtaget et sæt revideret vedtægter. Det har også betydet at vi har været nødt til at dræne vores kasse for at betale bådebyggeren.  Laugets joller og både er blevet vedligeholdt og sejlet fra jollehusbroen, hvor brohovedet først på sæsonen blev monteret med rem og anlægsbædder. Det er således blevet nemmere at anløbe med vores joller og vi undgår at komme i klemme under broen. En forbedring vi har savnet i flere år. Tove fik presningen af og har stået som udstillingsbåd, som den burde, og den er blevet flittigt studeret. Nu håber vi på en gang i nær fremtid at få monteret dørk og motor. Den er I løbet af sommeren blevet smurt flere gange med linolie/trækfast, hvilket var tiltrængt. ”Smakken” eller Svinø-Jollen, har nu været søsat for en tæthedsprøve og det tegner godt. Der var kun en lille vedvarende utæthed som blev udbedret. Det undrede os dog lidt at der alligevel var så meget vand i, det viste sig at der manglede en bundprop, men det tager vi med Jens G. når han kommer hjem. Tak til Lui for hans opdriftprojekt. Den er nu på land igen og skal færdig rigges, gerne her til foråret.

Vi har i år modtaget 3 både: Fra Kolding Koggelaug overtog vi en 22’ to-smakke. Jollen var oprindeligt bygget som skiftejolle til et fyrskib. Jollen er bygget i 1943 af M.S.J. Hansen på orlogsværftet. En 16’ motorpram, inkl. 6 hk Marstal, bygget omkring 1955 af August Ulriksen i Strib, står nu på planet og afventer en gennemgang. Der er sat gode folk på. Smakkejollen “SVIP” bygget som damjolle i 1900 til skytten på Fænø. Står p.t. i vinterdepot. Desuden har Værftet investeret i en Knarr som blev sejlet hjem under dramatiske omstændigheder af to laugsmedlemmer.  Knarr’en står nu i hallen og renoveringen er nu påbegyndt. Der blev investere i den bl.a. for at markere, at vores mission omkring træbåde, træbådebygning og træbådebygningshåndværket, er mere bred end kun gamle arbejdsbåde – og måske dermed at kunne rekruttere nye folk til foreningerne

Lauget deltog med 3 joller og besætning, i TS’s pinsestævne i Holbæk, hvor også De To Søskende deltog. Desværre kom Susanne ud for et mindre havari, hvor der blev slået hul i et bord under vandlininen men det lykkedes Susannes besætning at udbedre skaden vha. stor velvillige og hjælpsomhed fra lokale folk på havnen i Holbæk. Stor tak til dem. Mette har været en tur i Augustenborg til stævne,  vi har haft 2 joller med 5 mand på vores årlige sensommertour i det sydfynske øhav og så har vi haft mange gode tirsdagssejladser i år i farvandet ud for værftet. Vi var nødt til af rykke datoen for solværvsfesten pga. revyen, og det var nok medvirkende til at der ikke var nok tilmeldte. Til næste år bliver det den 20 juni. Så sæt det kalenderen allerede nu. Hver tirsdag mødes en gruppe af laugets medlemmer ude hos Viggo Numan, det såkaldte motorhold. De har renoveret hundestedsmotoren til Støren, er ved at lægge sidste hånd på endnu en Hundestedsmotor som påtænkes solgt, de er også i gang med en 3. hundestedsmotor, som skal stå som udstilling og startes op ved enhver given lejlighed, og snart skal de i gang med det meget mere omfattende arbejde at renovere en Hein Motor til Tove. Gennem året har medlemmer af Lauget aktivt deltaget i vedligeholdelse af Værftet og des udstyr. Jeg syntes det er flot når der i snit møder 25 medlemmer op til torsdagsholdet. Nogle arbejder med renoveringer af joller og både, mens andre udfører reparationer og forbedringer, bl. a er man ved at etablere et ordentligt udsugningsanlæg til værftets maskiner, vognen til bloksaven har fået nye skinner mens andre af lauget medlemmer ved etablere bad og omklædningsfaciliteter i gasbetonbygningen.

Og hvad skal det næste år så bl.a. byde på: Vi vil forsat have fokus på formidlingen omkring Smakkelauget, Værftet og vores fartøjer. Vi vil være tilstede og holde åbent i jollehuset ved Venneforeningen Åbenhus søndage, havnens dag på Gl. havn, Fyn rundt, som åbenbart slutter her i 2020 og hvad der ellers måtte byde sig. Vi vil være aktive på facebook, både lauget og værftet.Vi påtænker en slags sejlerskole hvor man kan lære at rigge, handle og sejle en smakkejolle. Vi påtænker her til vinter at afholde workshopweekend hvor man kan komme og arbejde lidt længere på de projekter man nu går og arbejder på. Fx Lynne projektet kunne have gavn af man kom og brugte en hel lørdag i stedet for et par timer tirsdag aften. Så får man lige rykket på projektet. Det kan også være andre gode projekter der har relationer til stede. Arbejde på mette, knarr’en, dragen, bygning af en halvmodel, lave blokke til jollehuset eller hvad ved jeg. Vi håber så på at vi kan få nogle med de rette kompetencer til at komme og rådgive. Desuden håber vi på at deltage i T-S’s pinsestævne i Ålborg med så mange fartøjer som muligt. Vi skal på Sensommertour den allersidste weekend i August og så en masse gode sejladser på Lillebælt og meget, meget mere,

Lauget har sammen med Værftet og Venneforeningen udgivet fire numre af Blokken. Vores redaktør gennem mange år, Kaj Skytte, har valgt at fratræde jobbet men en ny redaktør er fundet, nemlig Klaus Thisen. Jeg vil gerne takke Kaj for det store arbejde med blokken.  Samtidig har vores kasser gennem mange år Jørgen Illum valgt at udtræde af bestyrelsen og give regnskabet videre. Jeg vil gerne takke Jørgen for det gode samarbejde vi har haft i bestyrelsen og for det store arbejde han som kasser har udført gennem årene. Tak til bestyrelsen, værftet og Venneforeningen for det gode samarbejde. Tak til jer alle samme for at gøre stedet til at være et sted man har lyst til at være.

 1. Fremlæggelse af årsregnskab
  Ved generalforsamlingen blev det revideret årsregnskab omdelt og kasser Jørgen Illum gennemgik regnskabet. Regnskab-balance pr 31/10 2019 udgjorde 767.008 kr.

  Regnskabet blev godkendt.
 2. Indkomne forslag
  Ingen
 3. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  Søren Johansen                                         modtog genvalg
  Knud Mortensen                                        modtog genvalg
  Peter Uldal                                                  modtog genvalg
  Henrik Bielfelt                                            blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem
  Vagn Olsen                                                  blev valgt som 1. suppleant
  Niels Friis Autzen                                      blev valgt som 2. suppleant
 4. Valg af 1. revisor og 1. Suppleant
  Peder Juul Rasmussen blev valgt som 1. revisor

  Thorkild Pedersen                                    blev valgt som revisorsuppleant
 5. Fastsættelse af kontingent
  Kontingent blev fastsat til 300 kr.

Eventuelt
Der skal findes en ny mand til at slå græsplæne.

Fra arrangement, hvor METTE deltog i Augustenborg, har vi en stående invitation til at deltage igen til næste sommer 2020. 
DE TO SØSKENDE påtænker at sejle en tur til Oslo næste år med 3 besætninger. I denne forbindelse må interesserede fra Smakkelauget gerne melde sig.Alle foreninger, med interesse for vores Smakkelaug, er velkommen til at rette henvendelse, hvis de kunne tænke sig en rundvisning på værftet. Der efterlyses en folder eller information, som informere om vores 3 foreninger Værft, Venner og Smakkelaug.
Daghøjskolen har få ledige pladser til næste års højskole-dage. Nye tilflyttere til Middelfart Kommune får tilbud om ”gå hjem møder”. Fyns Stift tidende er arrangør og har udvist interesse for at holde et møde på Lillebælt Værftet.


7/11: Vi har i år fået tilgang af 3 nye joller. En 22′ 2-smakke, FRIGG,  som blev brugt som besætningsjolle på et fyrskib. Jollen er bygget under krigen på orlogsværftet. Bygmester var den navnkundige M.S.J.Hansen. Der forstår lidt renoveringsarbejder inden den er søklar. Så har vi fået en 18′ motorpram, bygget af August Ulriksen, Strib, engang i 50’erne til hans svigersøn.  Så har vi fået en 16′ 1-smakke sejljolle, SVIP, bygget i 1900 til skytten på Fænø. Der forstår lidt renoveringsarbejder inden den er søklar.

Alle vores fartøjer er nu på land. Mettes skal have udvidet cockpittet så der bliver mere plads. Gruppen bag er allerede gået igang med sav, hammer og brækjern. Resten afventer forårsklargøringen.

Støren er nu smurt og malet og medlemmer fra Lauget lægger sidste hånd på stævnrør, rorbrønd og fenderliste. Vi lader støren overvintre på land og forventer søsætning primo marts


22/8: Støren er nu klar fra skibsbyggerens side. I løbet af de næste par måneder vil vi klargøre den til søsætning senest 1/11. Vi skal have bundmalet, malet fribordret og smurt den indvendigt med trækfast olie.