test

 

Vedtægter for Foreningen til jagten DE TO SØSKENDE’s bevarelse.

 

1. Navn:

 Foreningens navn er: Foreningen til jagten DE TO SØSKENDE’s bevarelse.

 Foreningen er en selvstændig afdeling under Lillebælt Smakkelaug. Foreningens hjemsted er Middelfart.

2. Formål:

Foreningens formål er igennem ejerskab til skibet at restaurere, bevare og sejle med jagten DE TO SØSKENDE. Restaurering og bevarelse skal ske i overensstemmelse med kontrakten af 22.3.1996 med Skibsbevaringsfonden og dennes retningslinjer. Foreningen skal ved sejlads og præsentation medvirke til at udbrede kendskabet til ældre danske træskibes historie, herunder træskibsbygning og brugshistorie. Foreningen ønsker at samarbejde med beslægtede foreninger og organisationer, herunder deltage i sejladser sammen med disse.

3. Medlemskab:

 Foreningen kan optage maks. 17 medlemmer hvoraf de to tilhører Lillebælt Smakkelaug. Som medlem kan kun optages personer, der også er medlemmer af Lillebælt Smakkelaug. Anmodning om medlemskab sker ved henvendelse til formanden, men er først gældende efter godkendelse af foreningens bestyrelse. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt og inden 1. december for at have gyldighed for det efterfølgende år.

4. Generalforsamling:

 Den årlige generalforsamling, der er foreningens højeste myndighed afholdes inden 1. marts. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Såfremt et medlem ønsker det, foretages der skriftlig afstemning. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Bestyrelsen fremlægger et skriftligt forslag til en vedligeholdelsesplan med tilhørende budget på generalforsamlingen.

Alle forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal. Ved vedtægtsændringer dog med  ¾ flertal af de fremmødte medlemmer. Opløsning af foreningen og eller salg af DE TO SØSKENDE kan kun ske ved ¾ flertal af de fremmødte medlemmer på to på hinanden efterfølgende generalforsamlinger med min. 3 måneders interval. I alle sager har hvert medlem kun en stemme.

5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Fremlæggelse af regnskab.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af formand. Vælges for 2 år ad gangen
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 1 medlem vælges på ulige årstal og 1 medlem på lige årstal, 1 bestyrelsessuppleant, vælges for 1 år ad gangen, 1 revisor og 1 revisor suppleant, vælges for 1 år ad gangen.
 8. Godkendelse af vedligeholdelsesplan og budget.
 9. Fastsættelse af vedligeholdelsesbidrag.
 10. Drøftelse af sejlplan for den kommende sæson.
 11. Eventuelt.

6. Ekstraordinær generalforsamling:

 Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med det i pkt. 4 nævnte varsel, og bestyrelsen er pligtig til at indkalde, når mindst halvdelen af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom.

 7. Bestyrelse:

 Bestyrelsen består af formanden og 2 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer og sekretær.

8. Vedligeholdelsesbidrag og regnskab:

 Vedligeholdelsesbidrag fastsættes på generalforsamlingen. Hvert medlemskab betaler et vedligeholdelsesbidrag. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af den valgte revisor og fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

9. Tegning:

 Den samlede bestyrelse tegner i fællesskab foreningen. Låneoptagelse og pantehæftelser kræver godkendelse på en generalforsamling.

 10. Forpligtigelser:

 Medlemmerne er forpligtiget til at deltage i arbejdet med at vedligeholde skibet. Vedligeholdelsesbidrag og opkrævningsform fastsættes på den årlige generalforsamling. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af den valgte revisor og fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

11. Hæftelser:

 Foreningens medlemmer hæfter hverken for skibets eller foreningens gæld.

12. Udelukkelse:

 Begår et medlem en efter bestyrelsens mening vanærende handling eller overtræder /tilsidesætter foreningens vedtægter, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet fra foreningen. Et udelukket medlem kan forlange afgørelsen prøvet ved den førstkommende ordinære generalforsamling.

 13. Opløsning:

 I tilfælde af foreningens opløsning skal der afholdes en generalforsamling med dette forslag som eneste punkt på dagsordenen. Bliver forslaget vedtaget, indvarsles til ny generalforsamling med det i § 4 nævnte varsel. Bliver forslaget denne gang forkastet, kan spørgsmålet ikke genoptages før efter 1 års forløb. I forbindelse med foreningens opløsning skal kontrakten indgået med Skibsbevaringsfonden respekteres. Evt. overskud skal derefter deles ligeligt mellem Skibsbevaringsfonden og Lillebælt-Værftet

 

Ovenstående vedtægter er vedtaget og godkendt på den stiftende generalforsamling den 23.5.1996 i Middelfart.

Ændret på generalforsamlingerne: 17.2.2005, 28.1.2011, den 10.3.2015 og den

22.10.2019.