test

Vedtægter

For Foreningen Lillebælt-Værftet

 • 1. Navn, formål og hjemsted:

Foreningens navn er Lillebælt-Værftet, og hjemstedet er Middelfart Kommune.

Foreningens adresse er Havnegade 98, 5500 Middefart.

Foreningens formål er at drive det på den af Middelfart Kommune ejede grund, matr.nr. 92 b Middelfart Markjorder, Havnegade 98 5500 Middelfart opførte Skibs- og bådebyggeri under navnet Lillebælt-Værftet, herunder at udleje lokaler til undervisning og beskæftigelse samt at stille lokaliteter til rådighed for Lillebælt Smakkelaug, der henlægges sine aktiviteter til Lillbælt-Værftet, således at Lillebælt Smakkelaug får mulighed for at vedligeholde, restaurere og nybygge træskibe og joller.

Lillebælt-Værftet skal drives som museumsværft og søfartshistorisk center for den nordlige del af Lillebælt med hovedvægten lagt på områdets kystkultur og træskibsbygningstraditioner.

Foreningens formål er tillige at bevare Middelfart skibs- og Bådebyggeri som en levende arbejdsplads. Foreningen kan derfor bortleje retten til at drive bådebyggeriet, idet lejeren skal respektere Lillebælt-Værftets formål vedr. træskibsbygning.

 • 2. Medlemsforhold:

Foreningen Lillebælt Smakkelaug, den selvejende institution Middelfart Museum og den kommunale institution Fredericia Museum, er fødte medlemmer af foreningen.

 • 3. Støtteforening:

I forbindelse med Lillebælt-Værftet kan der oprettes en støtteforening med det formål at støtte Lillebælt-Værftets aktiviteter økonomisk. Foreningens vedtægter skal godkendes af Lillebælt-Værftets bestyrelse.

Støtteforeningen kan udpege et medlem til værftets bestyrelse samt til at lade sig repræsentere med 5 medlemmer i Lillebælt-Værftets repræsentantskab.

 • 4. Ledelse:

Foreningen ledes af et repræsentantskab og en bestyrelse. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse.

Det årlige repræsentantskabsmøde er foreningens højeste myndighed.

Mødet afholdes hvert år i januar kvartal.

Repræsentantskabet indkaldes af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel ved indkaldelse til samtlige medlemmer med angivelse af dagsorden.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne af repræsentantskabet 7 dage inden samme.

Hver medlemsforening, samt støtteforeningen har ret til at lade sig repræsentere på repræsentantskabsmødet med 5 medlemmer.

 • 5. Dagsorden for repræsentantskabsmødet:
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Aflæggelse af revideret regnskab.
 5. Forelæggelse af næste års driftsbudget.
 6. Indkomne forslag.
 7. Indstilling til bestyrelsesposter:4 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Lillebælt Smakkelaug

  1 bestyrelsesmedlem udpeges af Middelfart Museum

   1 bestyrelsesmedlem udpeges af Fredericia Museum

  1 bestyrelsesmedlem udpeges af Middelfart Kommune

  1 bestyrelsesmedlem udpeges af støtteforeningen

  Indstillingerne skal tillige indeholde angivelse af personlige suppleanter.

 8. Valg af revisor
 9. Fastsættelse af leje.
 10. Forelæggelse af vedligeholdelses- og restaureringsplan.
 11. Eventuelt.
 • 6. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde:

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ordinært repræsentantskabsmøde med det i § 3 nævnte varsel, og bestyrelsen er pligtig at indkalde ekstraordinært repræsentantskabsmøde, når mindst halvdelen af foreningerne, herunder støtteforeningen, indsender skriftlige begæring herom.

 • 7. Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af op til 8 medlemmer, som udpeges af de respektive foreninger, støtteforening og kommune således:

Lillebælt Smakkelaug                                  4 bestyrelsesmedlemmer +suppleanter

Middelfart Museum                                    1 bestyrelsesmedlem + suppleant

Fredericia Museum                                      1 bestyrelsesmedlem + suppleant

Middelfart Kommune                                 1 bestyrelsesmedlem + suppleant

Støtteforeningen                                          1 bestyrelsesmedlem + suppleant

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær, dog således at formandsposten enten varetages af Lillebælt Smakkelaug eller Middelfart Museum

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse.

Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med de i foreningen evt. ansatte personers virksomhed.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent eller 4 medlemmer af bestyrelsen kræver det. Indkaldelse skriftligt med angivelse af dagsorden.

Over bestyrelsesmøderne føres et beslutningsreferat, som underskrives af formanden og referenten.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende, der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft.

 • 8. Regnskab:

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af den valgte revisor og fremlægges til godkendelse på repræsentantskabsmøder.

Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Han fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige stilling altid kan læses heri og udarbejder foreningens årsregnskab.

Den af foreningen valgte revisor kan til enhver tid forlange indsigt i foreningens regnskabsbilag og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

 • 9. Hæftelse:

Der påhviler ikke foreningens medlemmer personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende forpligtelser.

Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser over for foreningen, ud over evt. leje.

 • 10. Tegning:

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

 • 11. Opløsning:

I tilfælde af forslag om opløsning af foreningen eller salg af værftet, skal der afholdes repræsentantskabsmøde med dette ene forslag som eneste punkt på dagsordenen. Bliver forslaget vedtaget med det krævede stemmetal, indvarsles til et nyt repræsentantskabsmøde med det i § 4 nævnte varsel. Bliver forslaget denne gang forkastet, kan forslaget tidligst rejses igen efter 1 års forløb.

Såfremt det besluttes at opløse foreningen og afhænde foreningens aktiver, skal den realiserede foreningsformue anvendes til almennyttige formål.

Således vedtaget på stiftende repræsentantskabsmøde i Middelfart  03.12.1997.

Ændret §§ 2,3,4,5,6 og 7 på ordinært repræsentantskabsmøde på Lillebælt Værftet 21.03.2013